Obchodní Podmínky

KOUKAAM Distribution a.s. | Hráského 2231/25 | 148 01 Praha 4 | www.koukaam.se
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti KOUKAAM Distribution a.s., IČ: 24249084
se sídlem Hráského 2231/25, 148 01 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18386

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KOUKAAM Distribution a.s., se sídlem Hráského 2231/25 | 148 01 Praha , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3291 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Webové stránky společnosti www.sitovekamery.cz, www.outletkamer.cz a ceník obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží (po přihlášení uživatele). U ceny nabízeného zboží je označena také daň z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.2. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží poskytne prodávající kupujícímu individuálně před samotnou objednávkou.
2.3. Objednávku zboží provede kupující prostřednictvím dopisu, e-mailu, e-shopu, telefonicky
KOUKAAM Distribution a.s. | Hráského 2231/25 | 148 01 Praha  | www.koukaam.se
či jinými běžně užívanými komunikačními prostředky, ve které uvede následující údaje:
a) všechny rozhodné údaje prokazující jeho nespornou a prokazatelnou identitu a to jak z hlediska právního tak daňového. Fyzické osoby jsou povinny uvést úplné jméno, datum narození, úplnou adresu jejich bydliště v zemi, kde jsou trvale usazeny, v případě, že jsou trvale usazeny v zemi odlišné od země, ke které mají státní občanství, jsou povinni uvést i tuto zemi a adresu v ní vedenou. Právnické osoby jsou pak povinny uvést úplné jméno společnosti, úplnou adresu sídla společnosti, veškerá identifikační čísla, daňová identifikační čísla a označení obchodního či jiného rejstříku, ve kterém je tato společnost zapsána. V případě, že kupující neuvede v objednávce veškeré potřebné údaje, společnost KOUKAAM Distribution a.s. neodpovídá za případné neúplné označení kupujícího v dokladech, které jsou spolu s produkty předávány kupujícímu, a to včetně údajů uvedených na faktuře.
b) přesné místo dodání, včetně uvedení adresáta, liší-li se od kupujícího
c) kontaktní údaje (email, telefon, fax)
d) způsob dodání zboží
Kupující, který učiní objednávku dle všeobecných smluvních podmínek, se zavazuje, že při učinění objednávky uvedl všechny požadované údaje, a že tyto jsou úplné a správné. V případě, že by byl později zjištěn opak, odpovídá kupující za veškerou škodu, která porušením této povinnosti vznikne společnosti KOUKAAM Distribution a. s. Kupující dále současně s učiněním objednávky prohlašuje, že je svéprávný, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v uzavření kupní smlouvy se společností KOUKAAM Distribution a.s., to jest, že není zejména žádným soudním ani jiným rozhodnutím či jinou právně významnou skutečností omezen ve smluvní volnosti uzavřít těmito všeobecnými smluvními podmínkami předvídanou kupní smlouvou, a to jak dle práva České republiky, tak dle práva jakékoliv jiné země, ve které kupující bydlí, sídlí, je jejím občanem či je v této zemi zapsán v obchodním či jiném rejstříku, popřípadě práva země, které může být na právní vztah mezi společností KOUKAAM Distribution a.s. a kupujícím použito dle mezinárodních smluv a jiných aktů mezinárodního práva. V případě porušení tohoto prohlášení kupující odpovídá za veškerou škodu, která společnosti KOUKAAM Distribution a.s. tímto vznikne.
2.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky.
2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
KOUKAAM Distribution a.s. | Hráského 2231/25 | 148 01 Praha  | www.koukaam.se
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bankovním převodem na bankovní účet společnosti KOUKAAM Distribution a.s. a to nejpozději před převzetím produktu kupujícím nebo jím zmocněnou třetí osobou v sídle společnosti KOUKAAM Distribution a.s. a jejích pobočkách, nebo před předáním produktů, které jsou předmětem kupní smlouvy k přepravě do místa dodání označeného v objednávce.
Společnost KOUKAAM Distribution a.s. si vyhrazuje právo uzavřít s kupujícím individuální dohodu způsobu úhrady kupní ceny a splatnost kupní ceny posunout i na pozdější termín, než je stanoveno v článku 3 písm. a) těchto všeobecných smluvních podmínek. V případě uzavření takové individuální dohody kupující výslovně souhlasí se zvláštními podmínkami pro tento prodej, zejména s podmínkou výhrady vlastnictví. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je dále společnost KOUKAAM Distribution a.s. oprávněna účtovat penále ve výši 0,1 % z dlužné částky denně a dále vymáhat veškerou škodu, která jí takovým porušením smluvní povinnosti kupujícím vznikne, a to jak škody vyplývající občanskoprávní, obchodní a trestněprávní odpovědnosti. Taková zvláštní dohoda vyžaduje písemnou formu.
b) Platba dobírkou přepravci při převzetí zboží
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením zboží, přepravou zboží a s vyřízením celních deklarací.
3.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.4. Společnost KOUKAAM Distribution a.s. vystaví kupujícímu doklad o uzavření kupní smlouvy daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Je-li kupující spotřebitel (spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu), má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to písemně na adresu sídla prodávajícího či mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího: obchod@koukaam.se.
4.2. Lhůta podle odstavce 4.1. běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím formuláře na internetových stránkách. Využije-li spotřebitel této možnosti, prodávající obratem zašle potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.
4.3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do sedmi (7) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
4.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.2. těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. Je-li kupující spotřebitel (spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu), má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to písemně na adresu sídla prodávajícího či mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího:. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.2. těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
4.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.7. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Prodávající se zavazuje dodat produkt kupujícímu v nejbližším možném termínu dle svých možností a možností svých obchodních partnerů, přepravních společností, a to jedním z těchto způsobů:
a) kupující, nebo jím výslovně zmocněná osoba nebo smluvní přepravce kupujícího zboží osobně převezme v sídle nebo na pobočkách prodávajícího
b) prodávající předá zakoupené zboží k přepravě poště, popřípadě jiné třetí osobě, jejímž předmětem je smluvní provádění přeprav a to i do státu, ve kterém se nachází požadovaná dodací adresa kupujícího, není-li kupujícím výslovně uveden jiný požadovaný způsob převzetí a přepravy zboží. Prodávající neodpovídá za zpoždění způsobené přepravcem, či jinou osobou, které nemohl ovlivnit, popřípadě zpoždění zapříčené působením vnějších sil (vis maior) jako je živelnou událostí, válečným stavem apod.
5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku) a reklamačním řádem prodávajícího uveřejněných na webových stránkách prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9. DORUČOVÁNÍ
9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty jím uvedenou.
9.2. Zpráva je doručena:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. AKCEPTACE SMLUVNÍCH VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
10.1. Kupující současně provedením objednávky produktů společnosti KOUKAAM Distribution a.s. prohlašuje, že se před objednávkou seznámil s textem těchto všeobecných smluvních podmínek, a že s těmito podmínkami výslovně souhlasí, a za těchto podmínek uzavírá se
společností KOUKAAM Distribution a.s. kupní smlouvu. Odchýlit se od těchto smluvních podmínek je možné pouze na základě vzájemné písemné dohody uzavřené mezi společností KOUKAAM Distribution a.s. a kupujícím.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hráského 2231/25 | 148 01 Praha , adresa elektronické pošty obchod@koukaam.se, telefon 296 826 566.

V Praze dne 02. 08. 2018